ΙΛΙΟΝ

Εκτύπωση
PDF

Τηλεφωνικό Κέντρο 213 2030 000

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
210 2618 642
210 2614 145
Γραφείο Αντιδημάρχων
213 2030 169
Γραφείο Νομικών Συμβούλων- Δικηγόρων
213 2030 192
213 2030 193
Γραφείο Ειδικών Συνεργατών-Συμβούλων
213 2030 174
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
213 2030 194
213 2030 176
Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
Γραφείο Παιδείας
213 2030 170
Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανορ­γάνωσης
213 2030 141
213 2030 143
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Δη­μαρχιακής Επιτροπής
213 2030 175
Ληξιαρχείο
213 2030 111
213 2030 112

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια:213 2030 110

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ-ΑΡΧΕΙΟΥ
213 2030 124
213 2030 125
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- Γραφείο δημοτολογίου-ιθαγένειας
213 2030 113
213 2030 119
213 2030 120
- Γραφείο μητρώων αρρένων-στρατολογίας
213 2030 115
- Γραφείο εκλογικών καταλόγων
213 2030 114
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
213 2030 122
213 2030 105
213 2030 106
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩ­ΠΙΚΟΥ
213 2030 107
213 2030 108
213 2030 109
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
- Γραφείο Σχολικών Φυλάκων
213 2030 123
- Γραφείο Κλητήρων- Θυρωρών- Καθαριστριών
213 2030 187
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
213 2030 116
213 2030 117

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια:213 2030140

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
213 2030 137
213 2030 138
213 2030 180
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
213 2030 133
213 2030 134
213 2030 135
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
213 2030 185
213 2030 136
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
213 2030 129
213 2030 130
213 2030 145
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
213 2030 157
213 2030 158
213 2030 182
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΕΦΑΡ­ΜΟΓΩΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
213 2030 139
213 2030 177

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθυντής :213 2030191

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
213 2030 152
213 2030 153
213 2030 154
213 2030 155
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
- Γραφείο Κατασκευής Έργων
213 2030 168
- Γραφείο Συντήρησης Έργων – Αυτεπιστασίας
213 2030 163
213 2030 161
213 2030 162
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
213 2030 167
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
213 2030 159
213 2030 160
213 2030 183
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
213 2030 151
213 2030 164

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διευθυντής : 213 2030197

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
213 2030 152
213 2030 156
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
213 2030 166

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ­ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διεύθυνση: Μπίμπιζα 1

Διευθύντρια : 210 2622 760 , 210 2634 999 fax: 210 2691860

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
- Γραφείο μελετών
- Γραφείο φυτωρίου-άρδευσης-αποθήκης
ΤΜΗΜΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
- Γραφείο διαχείρισης πρασίνου
- Γραφείο παιδικών χαρών και εξοπλισμού κοινο­χρήστων χώρων
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
- Γραφείο αναβάθμισης ποιότητας ζωής
- Γραφείο Αστικής Πανίδας

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ­ΤΑΣ

Διεύθυνση: Μπίμπιζα 1

Διευθυντής : 210 2691 901 fax.: 210 2691 801

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
210 2632 369
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
210 2632 369
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
210 5762 550

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διεύθυνση: Αίαντος και Χρυσηίδος

Διευθύντρια: 210 2639 668

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
213 2037 900-909

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Διεύθυνση: Νέστορος 101, 2ος Όροφος

Διευθυντής :213 2030030

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ- ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
213 2030 020
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
213 2030 021

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Νέστορος 101, 2ος Όροφος

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
213 2030 015
- Γραφείο Πρόνοιας
213 2030 016
ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑ­ΔΩΝ
213 2030 017
- Γραφείο Συνεργασιών
213 2030 018
- Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας
213 2030 019

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός

210 2691 502

Φαξ: 2102615545

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) 210 2620 001
Παιδικοί και Βρεφονηπικοί Σταθμοί 213 2030 178
Πολιτιστικό Κέντρο

210 2637 395

Φαξ: 2102626007

Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Αναπτυξης (ΔΕΚΑ)

213 2030 004

213 2030 008

Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευής Τεχνικών Έργων (ΔΕΚΤΕ Α.Ε. ΟΤΑ) 210 2691 644-5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Αγ. Φανούριος 210 2617577
Πλατεία Ζ. Πηγής 210 5760796